Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avslutade projekt

Eva Sæther

Creativities – transcending boundaries in higher music education

Musikutbildning och den andre / Music education and the other


Creativities – transcending boundaries in higher music education

De musiklärare vi utbildar nu kommer att undervisa ungdomar som föds på 2040-talet och går i pension runt 2105. Det enda vi vet om vad de kommer att ha nytta av på vägen är förmågan att skapa nytt, med mening. Det vill säga kreativitet. Musikundervisning har inom sig en stor potential att utveckla och tydliggöra och därmed bidra till en omvandling av synen på kunskap inom utbildning och skola.

Det finns gott om forskning som visar att kreativitet är alldeles livsnödvändigt för såväl individ som samhälle. Det finns dessutom gott om studier som visar konstens och musikens förmåga att både ge näring till och fostra denna kreativitet.  I projektet ”Creativities – transcending boundaries in higher music education” var syftet att låta denna insikt genomsyra den nya lärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan i Malmö, och samtidigt bidra till kunskapsfrontens utvidgning genom nationella och internationella forskarnätverk.  Vi gjorde det tillsammans – praktiker, forskare och studenter.

Nyckelord: risktagande trygghet, lustfyllt allvar, och forskning i nätverk

Vår värdegrund: Vårt projekt byggde på förhållningssättet att kreativitet kräver handling, och att kreativitet bäst uttrycks i pluralis. Frågan ”hur kreativ är du?” blev därmed ersatt av ”hur är du kreativ?” I projektet riktades sökarljuset och energin mot högre musikutbildning, och de metoder som främjar framtida musiklärares kreativiteter, det vill säga möjligheter att skapa utrymme för nya generationers kreativa tillgångar. Våra frågor och metoder utvecklades tillsammans med lärare och studenter. Vi vände oss inåt och utåt i vår egen verksamhet vid Musikhögskolan i Malmö, med internationella samarbeten som omgivande forskningsmiljöer. För mer information se www.creativites.org.

 

Creativities – transcending boundaries in higher music education

Just imagine: The music teachers who graduate now, will educate children born around 2040  who will retire approximately 2105. The only thing we know about them is that they will need a capacity to create something new, something that has a meaning in a new context. They need creativity. Music education carries, within its field, a huge potential to develop creative contexts for learning, and thereby contributes to a transformation of the knowledge paradigm within schools and educational systems.

There is enough research showing that creativity is essential for both individuals and societies. There are also studies showing how the arts, including music, can contribute to, feed and foster this creativity. In the project ”Creativities – transcending boundaries in higher music education” – the purpose was to let these insights impregnate the new music teacher education at Malmö Academy of Music (MAM), and simultaneously contribute to expanding the frontiers of knowledge through national and international research networks. We made it together: practitioners, researchers and students.

Key words: Risk taking comfort, joyful seriousness and collaborative research.

Mission statement: Our project rested on the assumption that creativity requires action, and that creativity is best expressed in the plural. The question ”How creative are you” was substituted by ”How are you creative?”. The energy and spotlights of the project are aimed at higher music education, and the methods that promote the creativities of future music teachers. The aim was to create spaces and possibilities for the creativities of coming generations. Our questions and methods were developed in collaboration with teachers and students. We turned inwards and outwards in our own activities at MAM, with international partners as the surrounding research context. For more information: www.creativities.org.

 

Musikutbildning och den andre

Under 2008-2010 arbetade jag med forskningsprojektet ”Att spela sig svensk, persisk eller malmöitisk? Musikaliskt lärande och identitetsbildning inom mångkulturella musikmiljöer utanför den kommunala musikskolan.” Fältarbetet gjordes på iransk-svenska föreningens musikskola, på andra sidan gatan sett från Musikhögskolans perspektiv. För mer information se Sæther, E. (2010). Music education and the other. Finnish Journal of Music Education, 13(1), 45-60.

 

Music Education and the Other

During 2008-2010 I carried out a research project on musical learning and identity construction within multicultural contexts, outside the municipal music school. The field work took place at the Persian music school, just opposite the street seen from the perspective of Malmö Academy of Music. For more information, see Sæther, E. (2010). Music education and the other. Finnish Journal of Music Education, 13(1), 45-60.