Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pågående projekt

Eva Sæther

El Sistema - ett globalt system i lokal musikundervisning

Musikutbildningskonceptet El Sistema utvecklades i Venezuela på 1970-talet. Sedan dess har rörelsen spritts över världen El Sistema stiftelsen i Sverige startade 2010. El Sistemas syfte är att använda musik som redskap för individuell och social utveckling, och att erbjuda en arena för interkulturella möten där barn från olika stadsdelar, med olika kulturell bakgrund och olika socio-ekonomiska förutsättningar kan utvecklas socialt och musikaliskt. På Stiftelsen El Sistemas hemsida uttrycks målsättningen med följande formulering: ”El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling”. Även om El Sistema lätt kan beskrivas som ett socialt projekt, är kraven högt ställda på den musikaliska kvaliteten och utvecklingen. Å ena sidan förväntas verksamheten bidra till ett bättre, mer inkluderande samhälle, å andra sidan förväntas barnen som deltar i El Sistema bli goda musiker.

El Sistema startade höstterminen 2013 vid två Malmöskolor, Kroksbäcksskolan och Holmaskolan, i samarbete med Malmö Symfoniorkester (MSO) och stadsdelen Hyllie. I Hyllie är 33 procent av invånarna födda utomlands och 85 olika nationaliteter finns representerade (Statistik, Malmö Stad). När chefen för Malmö kulturskola beskriver El Sistemas lokala implementering är han noga med att poängtera att det inte rör sig om ett projekt, utan om reguljär musikundervisning med målet att nå fler stadsdelar och att skydda den ”kulturella allemansrätten”.

I den svenska skolans värld har tendensen under många år varit att fokusera på de så kallade kärnämnena när det gäller kunskapsutveckling och kvalitetsförbättring. I denna kärna ingår inte musiken, vilket innebär att man riskerar att missa musikens erbjudande. När nu det ursprungligen venezuelanska musikundervisningskonceptet El Sistema sveper över världen och etablerar sig i den svenska undervisningskontexten uppstår ett unikt tillfälle att undersöka musikens möjligheter att genom starka och gemensamma upplevelser bidra till inkluderande samhällsbyggen, och möjligheten att utveckla en musikpedagogik som kombinerar konstnärliga processer med skolutveckling och samhällsansvar.

Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att genom ett flerårigt fältarbete i El Sistema Malmö bidra till kunskapsutvecklingen inom musikpedagogik, med möjliga överförbara effekter till generell pedagogisk utveckling. Studien har också en metodutvecklande ansats, genom att den fältarbetsmetod som tillämpas bygger på musikaliskt inspirerade, sinnliga, forskningsmetoder. Med hjälp av dessa metoder undersöks barnens lärande, musikpedagogernas förändringsarbete och kulturskolans förvandlingsarbete.


El Sistema – a global system in local music education

El Sistema started in Venezuela in the 1970-ies. Since then it has spread all over the world, and in 2010 the El Sistema foundation in Sweden started. The aim of El Sistema is to use music as a vehicle for individual and social development and to offer an arena for intercultural meetings where children from different parts of segregated cities can meet and develop social and musical skills: ”El Sistema is a model for choir- and orchestra school with the music as a tool for social and human development” (from the El Sistema webpage). Even if it is easy to describe El Sistema as a social project, the demands and expectations on artistic quality are high. There is a double aim built into the activities, on the one hand a better, more including society is expected, on the other hand the children who take part of El Sistema should develop as good musicians.

In the autumn of 2013 El Sistema started under the municipal music school at two compulsory schools in Malmö, in cooperation with Malmö Symphony Orchestra (MSO) and the town district Hyllie. In Hyllie 33% of the inhabitants are born abroad, and 85 nationalities are represented. When the director of the music school describes the local implementation of El Sistema he stresses that it is not a project, but regular activities that aim to protect the right for everyone to have access to culture (”den kulturella allemansrätten”).

In the Swedish school there is a tendency to focus on the so called core subjects when it comes to development and improvement of quality. The core does not include music, which means that the possible affordances of music are lost. As El Sistema sweeps over the world and establishes an alternative in the Swedish school context, it offers a possibility to examine in what ways music can contribute to more including societies and how new educational approaches might develop in the combination of artistic processes, school development and social responsibility.