Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mer om vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete inom högre utbildning handlar om allt arbete som bedrivs för att kontrollera, säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet, på alla nivåer.

Sedan gammalt utövar universitet kvalitetskontroll av utbildningsresultaten, det vill säga studenternas prestationer, i den examination som äger rum både kontinuerligt och i slutet av varje utbildning.

I takt med att uppmärksamheten på studentens lärande ökat har den typ av kvalitetsarbete som kallas kvalitetssäkring blivit allt viktigare. Kvalitetssäkring är då säkrandet av alla de strukturer och processer som skapar den lärandemiljö i vilken studenten utvecklar sina färdigheter och bygger sina kunskaper. Att säkra ”produktkvalitet” genom att ha kontroll på ”tillverkningsprocesserna” är naturligtvis ett tänkande med rötter i industrin, men det har visat sig fungera väl även i andra typer av verksamheter, såsom utbildning. Både kvalitetskontroll och kvalitetssäkring ger värdefull information för den kontinuerliga utvecklingen av utbildningarnas kvalitet, deras kvalitetsutveckling.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som har uppdraget att granska kvaliteten i den svenska högskolan. Det gör man på till exempel genom direkta utvärderingar av utvalda kunskapsområden eller teman, men framför allt genom att systematiskt utvärdera universitetens eget kvalitetsarbete. Det nuvarande systemet för kvalitetssäkring, som används i perioden 2017–2022, bygger, förutom på relevanta nationella lagar och förordningar, på de gemensamma europeiska riktlinjer som kallas för ESG, European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

ESG innehåller standarder och riktlinjer för intern kvalitetssäkring, extern kvalitetssäkring samt kvalitetssäkringsorgan. Delen om intern kvalitetssäkring har tre grupper av rekommendationer:

  • En första grupp består av rekommendationer kring utbildningarnas utformning och den tydliga informationen om detta, studenternas väg genom dem (antagning, progression, examination), liksom deras aktiva roll i dem.
  • Den andra gruppen rekommendationer handlar om lärarkompetens och läranderesurser.
  • Den sista gruppen innehåller standarder och riktlinjer kring processer och rutiner för kontinuerlig uppföljning av utbildningarna samt extern granskning.

Det är alltså Lunds universitet i sin helhet vars kvalitetsarbete granskas av Universitetskanslerämbetet (2020-2021 enligt planerna). Universitet har i sin tur fastställt principerna för sitt kvalitetsarbetet i dokumentet Policy och uppdrag rörande kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet. I denna ger man ger fakulteterna uppdraget att ansvara för kvalitetssäkringen, som har tre delar:

  • utbildningsutvärdering med kollegial granskning,
  • interna rutiner för uppföljning av utbildningskvalitet och kvalitetsarbete, samt
  • regelbundna kvalitetsdialoger mellan fakultet och universitetsledning.

Utbildningsutvärdering med kollegial granskning är en form av extern kvalitetssäkring. Den utgörs av en process där stegen är självvärdering, platsbesök, rapport, åtgärder. I ramen bredvid finns en lista med länkar till tidigare externa granskningar av utbildningarna vid den Konstnärliga fakulteten. Inom ramen för innevarande granskningsperiod utvärderas fakultetens utbildningar enligt följande:

tabell

De interna rutinerna för uppföljning av utbildningskvalitet och kvalitetsarbete är många och varierade. Dessa rutiner är i princip sammankopplade med alla strukturer och processer som berör utbildning. Det är rimligt att använda samma uppdelning som i ESG (se ovan!) för att få en överblick:

  • Planer av olika slag (strategiska planer, handlingsplaner, utbildningsplaner, kursplaner) är viktiga redskap. Antagning av studenter, uppföljning av deras studieresultat samt examinationen av dem är självklart kvalitetsbaserade processer. Pedagogiskt utvecklingsarbete liksom internationaliseringsarbete återfinns också här.
  • Rekrytering och kompetensutveckling av lärare är ett centralt område i kvalitetsarbetet. De resurser av olika slag som finns kring lärandet (bibliotek, studiestöd, IT till exempel) återfinns också här.
  • En självklar del av kvalitetsarbetet är de processer som har uppgiften att kontinuerligt följa upp utbildningarna.

De tre perspektiv som UKÄ lyfter fram för granskningsperioden 2017-2022, påverkar kvalitetsarbetet inom alla områdena ovan: studentinflytande, arbetsliv och jämställdhet.

Fakultetsdialogerna mellan fakultet och universitetsledning äger rum varje år. De innehåller generella redogörelser och diskussioner, men har även en tematisk del. Här bör påpekas att Lunds universitets centrala resurser för kvalitetsarbetet, Avdelningen för kvalitet och utvärdering liksom Avdelning för högskolepedagogisk utveckling är ett viktigt stöd för fakultetens eget kvalitetsarbete.

Konstnärliga fakultetens kvalitetskoordinator, professor Hans Hellsten, arbetar med samordningen av kvalitetsarbetet.