Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tidigare aktuellt i samlokaliseringsprocessen

Maj 2018

Arbetet med samlokaliseringen till ett gemensamt campus har under våren 2018 tagit fart igen.

Vi söker på nytt en projektledare och annonsen till tjänsten ligger ute till den 10 maj. Rekryteringsgruppen består av dekan, prefekter och HR-ansvarig. Intervjuer är planerade till början av juni.

Möten med olika delar av Malmö stad har genomförts för att stämma av nuläget för möjliga tomter för nybyggnation eller andra möjliga lokaliseringar. Avstämning med universitetsledningen görs löpande, men den huvudsakliga samarbetspartern inom universitetet är LU-Byggnad.

Arbetsgruppen har fortsatt gå igenom vilka lokaler som kan samnyttjas i ett gemensamt campus och Nästa steg är att gå ett steg vidare tillsammans med LU-Byggnad. I samband med detta har två andra samlokaliseringsprojekt närstuderas: Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitets projekt om ett nytt campus 2025 (https://konst.gu.se/fakulteten/projekt-konst-2025) och HT-fakultetens flytt till LUX häromåret. LU Byggnad gör under maj en marknadsundersökning bland fastighetsägare i Malmö för att se vilka möjliga intressenter som finns. Hela processen från nu till färdigt campus beräknas ta fem till sex år.

Fakultetens ledningsgrupp har haft två extra möten med fokus på samlokaliseringen och gått vidare i de frågeställningar som behöver prioriteras.

Ett nytt halvdagsmöte är bokat till den 18 juni. Så snart det finns tillräckligt med underlag kommer förankringsprocess och avstämning med personal och studenter att starta. Ett antal arbetsgrupper inom olika delprojekt kommer då också att tillsättas.

Konsthögskolan flyttar in i sina nya lokaler under sommaren och verksamheten bedrivs där från och med höstterminens start.


Februari 2017

I och med att samlokaliseringsprocessen gått på sparlåga under andra halvåret 2016 till följd av uppsägningen av Konsthögskolans lokaler, har lokalfrågorna dominerats av arbetet med att utforma en lösning för de tillfälliga lokaler som Konsthögskolan kommer att få disponera från och med sommaren 2018. Efter en stor arbetsinsats från alla inblandade parters sida har omlokaliseringen nu gått in i genomförandefasen. Det är mycket glädjande att vi nu kan se fram emot Konsthögskolans flytt om mindre än ett och ett halvt år.

För dem som varit engagerade i arbetet med Konsthögskolans lokaler har fokus alltså inte kunnat vara på det långsiktiga arbetet med fakultetens samlokalisering. För Musikhögskolan, som redan sedan tidigare legat långt fram i planeringen, har detta oundvikligen varit mycket frustrerande. Det är därför viktigt att komma ihåg att de inriktningsbeslut som fattades av fakultetsstyrelsen i april 2016 ligger fast, liksom rektors utpekande av samlokaliseringen som det givna målet.

I samband med den fakultetsgemensamma dagen redogjorde jag för vad som åstadkommits under 2016 i samlokaliseringsprojektet, framförallt under första halvåret. För att komma vidare är det viktigt att vi nu återstartar det långsiktiga arbetet med samlokaliseringen. Detta ska vi göra på flera fronter, och jag har till den änden sammanträffat med vår samordnare på LU Byggnad, Eir Saemundsdottir.

Följande anteckningar sammanfattar vad vi diskuterade under vårt möte.

- Fakulteten äger samlokaliseringsprocessen internt fram till dess att det blir ett byggprojekt. Eir Saemundsdottir utgör ett stöd för fakulteten fram till byggprocessens start. Externt mot Malmö Stad, potentiella byggherrar och fastighetsägare äger LU Byggnad frågan.

- Fakulteten utlyser en anställning som projektkoordinator med sikte på tillträde 1 september. Rekryteringsprofilen är nu under utarbetande.

- Projektkoordinatorn ska arbeta för att ta fram ett lokalprogram och RFP (rumsfunktionsprogram, dvs underlag till upphandling) i enlighet med inriktningsbeslut och regelverk, utgöra en brygga mellan fakulteten och LU Byggnad samt stödja styrgrupp och leda projektgrupp/er.

- Projektkoordinatorn bör inte vara direkt kopplad till någon av fakultetens institutioner utan vara neutral i förhållande till verksamheterna. Vidare ska hen vara väl insatt i högskolevärldens styrformer och administrativa system, då det är nödvändigt att känna till för att kunna arbeta effektivt. Det tar erfarenhetsmässigt mycket tid att sätta sig in i detta, varför det ingår i kravspecifikationen.

- Inom fakulteten bör även finnas en funktion, som utgör ett löpande stöd till projektkoordinator.

- Mötesformerna behöver ses över. Styrgruppen behöver bestämma datum för en mötesserie som inleds i mars. Detta gäller även arbetsgruppen, som också behöver sättas om.

- Projekt- och kommunikationsplaner behöver upprättas för projektet fram till byggstart.

- En verksamhetsbeskrivning ska utformas och färdigställas under våren.

- LU Byggnad behöver inför upphandlingen ha underlag från fakulteten enligt följande: Ett färdigt lokalprogram; definierade sambandskrav mellan olika lokaler; en RFP; en verksamhetsbeskrivning; ekonomiska ramar. De sistnämnda behöver arbetas fram i samverkan med universitetsledningen.

- LU Byggnad har anställt en ny fastighetsekonom som närmast kommer från Malmö stads fastighetskontor. Hennes kunskaper och erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla för vårt byggprojekt.

Solfrid Söderlind
Dekan

 

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se