Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fyllnadsval till fakultetens valberedning

Ordföranden finner att följande personer väljs till ledamöter från Musikhögskolan till Konstnärliga fakultetens valberedning:

Åse Lugner, TA-representant, Bibliotekschef Musikhögskolan
Mattias Frisk, Lärarrepresentant, universitetslektor Musikhögskolan

Sammanräkning av valresultat skedde tisdagen 2019-06-04 vid konstnärliga fakultetens kansli, Bergsgatan 31B kl.10.00.

Rösträknare: Staffan Storm
Justerare: Jessica Arwidsson
Ordförande: Jeanette Dareblom

Valet genomfördes genom elektronisk röstning 13 maj-3 juni 2019.
Antal röstberättigade enligt röstlängd (fastställd 2019-04-12): 141


Nomineringsperioden är slut // The nomination period has ended

Efter inkomna nomineringar till valberedningen förordar fakultetens kanslichef Åse Lugnér som TA-representant samt Mattias Frisk som Lärarrepresentant.

De röstberättigade tar därefter ställning till förslaget genom elektroniskt val som kommer att genomföras 13 maj - 3 juni.

The Faculty Director's propositions according to your nominations are Åse Lugnér as TA representative and Mattias Frisk as teacher representative.

The election- and nomination eligible then take a stand to the proposition through an electronic election conducted May 13 - June 4:

FilNamn på samtliga nominerade hittar du här>>


Ett fyllnadsval behöver göras till fakultetens valberedning. En lärarrepresentant samt en TA-representant skall utses, båda från Musikhögskolan. Uppdragen avser resterande mandatperiod för sittande valberedning, 2019-05-28 – 2020-12-31. Alla nominerings- och röstberättigade anmodas härmed att nominera kandidater för uppdraget som ledamöter i konstnärliga fakultetens valberedning.

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid konstnärliga fakulteteten omfattar minst 50% av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnanden som omfattar minst två års sammanhängande anställning.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4§ HF.

Valbara är anställda som återfinns i röstlängden, röstlängden hittar du här >> Filrostlangd_mhm_fyllnadsval-v19.xlsx

Kanslichef upprättar efter nomineringstidens slut ett förslag. De röstberättigade tar därefter ställning till förslaget genom elektroniskt val.

Tidplan för valprocessen återfinns nedan.

Tidplan för fyllnadsvalet:

15 april – 6 maj: nomineringsperiod

7 maj: förslag på ledamöter presenteras

13 maj - 3 juni: valet genomförs

4 juni: Sammanräkning av valresultatet äger rum kl 10:00 i Konstnärliga fakultetens sammanträdesrum, Bergsgatan 31B.


A by-election needs to be made to the faculty nominating committee. A teacher representative and a TA representative must be appointed, both from the Academy of Music. The assignments refer to the remaining term of office for the current nomination committee, 2019-05-28 - 2020-12-31. All election and nominating eligible are hereby invited to nominate candidates for the assignment as members of the artistic faculty nominating committee.

Election and nomination eligible are employees of Lund University who are employed at the faculty until further notice or for a continuous period of at least two years and whose employment at the faculty is equal to at least 50 per cent of full-time.

Holders of doctoral studentships are not, however, entitled to vote or nominate as they are regarded as students in this context in accordance with Chapter 1 Section 4 of the HEO.

Register of staff eligible for election at the Faculty of Fine and Performing Art >> Filrostlangd_mhm_fyllnadsval-v19.xlsx

After the end of the nomination period, the Faculty Director prepares a proposition according to your nominations. The election- and nomination eligible then take a stand to the proposition through an electronic election.

Timetable for the election process can be found below.

Timetable for the by-election:

April 15- May 6: Nomination period

May 7: proposals for members are presented

May 13 - June 4: Election will be conducted

The count of the election results will take place at 10:00 in the Faculty Office meeting room, Bergsgatan 31B.

 

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se